Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo thường xuyên

10/24/2018 2:20:59 PM
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo thường xuyên được quy định tại Điều 5, Điều 6 chương II trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1818/QĐ-ĐHQB ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Điều 5. Chức năng của Trung tâm

1. Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về tổ chức tuyển sinh, quản lý, triển khai thực hiện, phát triển các loại hình giáo dục thường xuyên.

2. Trung tâm có chức năng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo hình thức giáo dục thường xuyên; tư vấn phát triển các chương trình giáo dục thường xuyên; xúc tiến phát triển thị trường giáo dục của Trường Đại học Quảng Bình.

Điều 6. Nhiệm vụ của Trung tâm

1. Công tác truyền thông tuyển sinh:

a) Xây dựng kế hoạch truyền thông tuyển sinh các hệ đào tạo chính quy, không chính quy, văn bằng 2 và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn do Trường Đại học Quảng Bình cấp văn bằng, chứng chỉ trình Hiệu trưởng phê duyệt;

b) Tăng cường cập nhật thông tin tuyển sinh, thông tin về ngành nghề đào tạo, cơ hội việc làm, các hoạt động của Nhà trường lên website;

c) Phối hợp với các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài Nhà trường tổ chức chương trình Ngày hội tư vấn tuyển sinh hàng năm;

d) Xây dựng tờ rơi thông tin tuyển sinh, panel quảng bá thông tin tuyển sinh hàng năm.

2. Công tác quản lý đào tạo:

a) Soạn thảo các văn bản quản lý liên kết đào tạo đại học, cao đẳng và bồi dưỡng ngắn hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành;

b) Nghiên cứu, xây dựng đề án mở ngành đào tạo hoặc liên hệ với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để phối hợp liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội và người sử dụng;

c) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trình Hiệu trưởng và cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

d) Chủ động phối hợp với các đơn vị liên kết trong việc tổ chức biên soạn, đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, học liệu đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của cơ sở đào tạo, Nhà trường và phù hợp với loại hình đào tạo;

đ) Thường trực Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi và xét tốt nghiệp; đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh tại các cơ sở liên kết đào tạo; xây dựng phương án điểm chuẩn tuyển sinh, xét tuyển, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp trình hội đồng. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp và quản lý điểm thi tuyển sinh, điểm thi học phần và điểm thi tốt nghiệp đúng quy chế;

e) Xây dựng kế hoạch học tập, lịch trình giảng dạy, lập thời khóa biểu các lớp liên kết đào tạo đại học, cao đẳng và bồi dưỡng ngắn hạn do Trung tâm quản lý;

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan lập hợp đồng đào tạo, tiếp đón cán bộ, giảng viên do trường liên kết cử đến giảng dạy và làm việc;

h) Tổng hợp giờ dạy và các hoạt động chuyên môn trong năm học để phối hợp với các đơn vị liên quan thanh toán chế độ cho giảng viên;

i) Cập nhật số liệu, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác đào tạo cho Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu.

3. Quản lý học tập của học viên:

a) Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, giáo dục, rèn luyện và thực hiện các chế độ, chính sách đối với học viên của Trung tâm;

b) Hoàn chỉnh, lưu trữ và quản lý các loại hồ sơ, bảng điểm, danh sách học viên. Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, văn bản liên quan đến công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2. Cấp giấy chứng nhận kết quả học tập và các giấy tờ khác cho học viên thuộc thẩm quyền của Trưởng khoa;

c) Theo dõi, đôn đốc người học nộp học phí đúng quy định.

4. Công tác khác:

a) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ viên chức của đơn vị trình Hiệu trưởng phê duyệt;

b) Quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng;

c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức của đơn vị;

d) Tổ chức đánh giá, phân loại, xếp loại và xét thi đua, đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng viên chức, người lao động trong đơn vị; Tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường;

đ) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản của Nhà trường giao cho đơn vị đúng quy định.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng của đơn vị và do Hiệu trưởng phân công.

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình