Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

10/6/2017 10:33:18 AM

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

I. Chức năng

Khoa Giáo dục thường xuyên cxos chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý đào tạo, phát triển các loại hình liên kết đào tạo đại học, cao đẳng hệ VLVH, liên thông, văn bằng 2 và các loại hình bồi dưỡng ngắn hạn của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác quản lý đào tạo

a) Soạn thảo các văn bản quản lý liên kết đào tạo đại học, cao đẳng và bồi dưỡng ngắn hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành.

b) Nghiên cứu, xây dựng đề án mở ngành đào tạo hoặc liên hệ với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để phối hợp liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn phù hợp với yêu cầu thực tế của xã hội và người sử dụng.

c) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trình Hiệu trưởng và cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt.

d) Chủ động phối hợp với các đơn vị liên kết trong việc tổ chức biên soạn, đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, học liệu đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của cơ sở đào tạo, Nhà trường và phù hợp với loại hình đào tạo.

đ)Thường trực hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi và xét tốt nghiệp; đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh tại các cơ sở liên kết đào tạo; xây dựng phương án điểm chuẩn tuyển sinh, xét tuyển, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp trình hội đồng. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thi kết thúc hoạc phần, thi tốt nghiệp và quản lý điểm thi tuyển sinh, điểm thi học phần và điểm thi tốt nghiệp đúng quy chế.

e) Xây dựng kế hoạch học tập, lịch trình giảng dạy, lập thời khóa biểu các lớp liên kết đào tạo đại học, cao đẳng và bồi dưỡng ngắn hạn do khoa quản lý.

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan lập hợp đồng đào tạo, tiếp đón cán bộ, giảng viên do trường liên kết cử đến giảng dạy và làm việc.

h) Tổng hợp giờ dạy và các hoạt động chuyên môn trong năm học để phối hợp với các đơn vị liên quan thanh toán chế độ cho giảng viên.

i) Cập nhật số liệu, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác đào tạo cho Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu.

2. Quản lý học tập của sinh viên

a) Phân công giáo viên chủ nhiệm, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, giáo dục, rèn luyện và thực hiện các chế độ, chính sách đối với học viên của khoa.

b) Hoàn chỉnh, lưu trữ và quản lý và các loại hồ sơ, bảng điểm, danh sách học viên. Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, văn bản liên quan đến công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2. Cấp giấy chứng nhận kết quả học tập và các giấy tờ khác cho học viên thuộc thẩm quyền của Trưởng khoa.

c) Theo dõi, đôn đốc người học nộp học phí đúng quy định.

3. Công tác khác

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Khoản 5,6 Điều 5 Quy định này.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng khoa

1. Cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cho phó Trưởng khoa và viên chức, nhân viên thuộc đơn vị, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được phân công nhiệm vụ được phân công của Phó Trưởng khoa và viên chức, nhân viên thuộc đơn vị.

2. Đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Trưởng khoa theo quy định hiện hành, có thể ủy quyền cho Phó Trưởng khoa quyết định mộ số công việc cụ thể nhưng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc ủy quyền đó.

3. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Khoản 3,4,5,6,8 Điều 6 Quy định này.

4. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký một số văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo thẩm quyền được giao.

Các Tin đã đăng

  Giới thiệu khoa Giáo dục thường xuyên 12/28/2014 11:45:19 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Đào tạo TX- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình